usmle 

فدراسیون پزشکی امور خارجه آمریکا و انجمن ملی معاینه پزشکی، مدرک معاینه پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی را با برگزار کردن این آزمون به پزشکان متقاضی کار یا ادامه تحصیل اهدا می کند. این آزمون توانایی پزشکان را در زمینه دانش، تشخیص مهارت های بنیادی در سلامت و بیماری بیماران و... ارزیابی می کند و دارای 3 مرحله می باشد که متقاضیان برای ارزیابی و اخذ مجوز در آمریکا نیازمند آن هستند.

مرحله 1: این آزمون شامل سوالات علوم پایه پزشکی که شامل بیولوژی، فارماکولوژی، پاتولوژی، آناتومی، علوم رفتاری، میکروبیولوژی، تغذیه و ژنتیک و... می باشد.

مرحله 2: برای ارزیابی دانش پزشکی، مهارت و درک علوم بالینی ضروری و مراقبت از بیمار تحت نظارت برای  پزشکان مورد بررسی قرار میدهد. همچنین معلومات پزشکی به صورت سوالات چند گزینه ای شامل 9 ساعت امتحان در موضوعاتی مانند: علوم بالینی، جراحی اطفال، روان پزشکی، زنان و زایمان می باشد. و پزشک به صورت عملی بر بالین بیماران حاضر شده و اطلاعات و مهارت های آن توسط پزشکان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مرحله 3: یک آزمون 16 ساعته که در طی دو روز برگزار می شود امتحان 8 ساعته روز اول شامل 336 سوال و 7 بخش می باشد. امتحان روز دوم 144 سوال در 4 بخش که به رشته های تخصصی به این شرح است: داخلی، اطفال، پزشکی خانواده، جراحی، روان پزشکی، طب اورژانس. در مجموع پزشک بعد از گذراندن این آزمون و نمره قبولی با توجه به نمره و سطح علمی می تواند به کار و یا تحصیل مشغول شود.

Read more