دانشگاه ها

دانشگاه ها سازمان های آموزشی هستند که دارای سه ویژگی اصلی : دانشکده هایی در رشته های گوناگون باشند، تسهیلاتی برای پژوهش استادان و دانشجویان داشته باشد و رتبه های آموزشی که به دانشجویان و استادان داده می شود.

دانشگاه ها بر اساس علومی که در آن ها تدریس و آموزش داده می شوند به دانشگاه های جامع و تخصصی تقسیم بندی می شوند و مدارک دانشگاهی خود را در سطوح گوناگونی از کاردنی،کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا به دانشجویان اائه می نمایند. دانشگاه ها در سراسر جهان برای تامین بودجه و سازمان دهی از جهات بسیاری گوناگون است.

در برخی کشور ها بودجه از طریق دولت تامین می شود و در بسیاری خود دانشگاه با توجه به سیستم زیر بنایی خود اقدام به در آمد زایی می کنند. سیستم پذیرش و ساختار دانشگاهی در سراسر جهان متفاوت است و بخصوص در کشور های اروپایی و آمریکایی که دانشگاه ها نقش کالج های اجتماعی را ایفا می کنند. دانشجویان یا از طریق پرداخت مبالغی پول بابت شهریه و یا از طریق آزمون و یا هر دو جذب دانشگاه می شوند.

دانشگاه های معتبر جهان با توجه به رنکینگ و رتبه بندی خود سالانه برای جذب دانشجویان مستعد وتحقیق پژوهش بودجه اختصاص می دهند و با توجه به میزان بودجه به دانشجویان بورسیهو یا کمک هزینه اختصاص می دهند که بتوانند سطح علمی و پژوهشی خود را و در نهات رتبه بندی خود را بهبود ببخشند.

Read more